Geodetické práce Ing.Michna a Ing.Palát - Valašské Meziříčí
Aktuality
21.03.2016 - Návod pro správu katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální vydal návod pro správu katastru nemovitostí, který rozvádí ustanovení obec ...
více
On-line objednávka
Pro objednání služeb prosím použijte on-line formulář

Užitečné odkazy a informace o geodetických pracích

 • NEJPRVE NĚKOLIK ODKAZŮ
 • NYNÍ NĚKOLIK INFORMACÍ

  Vytyčení vlastnické hranice je označení vlastnické hranice v terénu pro účely např. stavby oplocení, užívání, obdělávání nebo těžby. Přesnost vytyčení je dána přesností původních geodetických podkladů, kterými hranice vznikla, případně přesností katastrální mapy. Při vytyčení vlastnické hranice jsou přizváni dotčení vlastníci k seznámení s průběhem vytyčené hranice, vyhotovuje se Protokol o vytyčení hranice pozemku a Vytyčovací náčrt. Vlastníci mají právo v Protokolu vyjádřit připomínky k vytyčené hranici či přímo svůj nesouhlas. Vytyčením hranice v terénu se platná hranice dle KN nemění, nevzniká ani nezaniká. K těmto věcem slouží Geometrický plán.

  Geometrický plán slouží jako technický podklad pro vyhotovení listin o právních vztazích k nemovitostem a je jejich neoddělitelnou součástí. O zápis do katastru nemovitostí si požádá vlastník dotčený změnou. Do doby zápisu do katastru nemovitostí je geometrický plán pouze uložen v archivu technické dokumentace katastrálního úřadu.
  Platnost geometrického plánu trvá do doby, než dojde na dotčených parcelách k jinému zápisu, který způsobí nesoulad mezi údaji v katastru nemovitostí a dosavadním stavem Výkazu výměr geometrického plánu.

  Geometrický plán pro rozdělení nebo změnu hranice pozemku slouží k sepsání např. Kupní nebo Darovací smlouvy.

  Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene slouží k sepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene na části parcely (např. právo chůze a jízdy po části cizího pozemku, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek, …)

  Geometrický plán pro vyznačení budovy (rozestavěné budovy) slouží k zápisu budovy do Katastru nemovitostí. Nutné přílohy jsou uvedeny v příslušném formuláři, viz. výše.

  Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice (pouze v případě shody sousedních vlastníků na průběhu hranice) slouží ke zkvalitnění geometrického a polohového určení hranice. Tímto geometrickým plánem získávají vytyčené lomové body hranice své jednoznačné souřadnice polohy v terénu. Zápisem takovéhoto geometrického plánu odpadá riziko budoucího možného sporu o vlastnickou hranici (na rozdíl od „pouhého“ vytyčení hranice bez GP). Součástí tohoto geometrického plánu je vždy tzv. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, kde dotčení vlastníci svým ověřeným podpisem projeví souhlas s vytyčenou hranicí.